Under pågående förhandling med Sveaskog kan vi tyvärr inte informera om aktuella argument och uppnådd prisnivå, ty hemsidan är tillgänglig för alla i Sverige inklusive Sveaskog och facebook-gruppen är tillgänglig långt utanför BSL:s medlemskrets. Men nedan finns massor av information …

FRÅGOR OCH SVAR

NEDAN REDOVISAS VAD SOM HÄNT I KRONOLIGISK ORDNING, MED DET SENASTE HÖGST UPP

Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2020–10-08

Senaste nytt om friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

På medlemsmötet igår informerade jag i detalj om tomten, vad som gjorts i processen och förutsättningarna för erbjudandet.

Här vill jag ta tillfället i akt och berätta vad som gäller för det erbjudandet:

Riksdagen har beslutat att det helstatliga bolaget Sveaskog måste sälja till marknadsmässiga priser. Sveaskog får inte subventionera privata fritidsintressen.
Sveaskog baserar sitt pris på en ”kapitalisering av en alltidupplåtelse, med en uppräkning av arrendeavgiften till marknadsmässig nivå”. På vanlig svenska betyder det att priset tar hänsyn till summa arrendeinkomster under ett antal år.
Alla berörda båtklubbar betalar ett årligt arrende. Eftersom båtklubbarna betalar varje år så är priset marknadsmässigt.
Sveaskogs pris motsvarar ungefär 20 års arrendeavgifter. Detta är marknadsvärdet.
Genom friköp slipper BSL betala arrende för all framtid, därmed är friköp en långsiktigt lönsam affär.

Genom att acceptera Sveaskogs erbjudande kan vi behålla Torpis!


Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2020–09-01

Nytt om friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

Idag 2020-09-01 har Sveaskog besökt alla båtklubbar i naturreservatet Ridö-Sundbyholmarkipelagen, för att på plats få kunskap inför sin värdering av marknadspriset för de nya fastigheterna. Från Sveaskog deltog förvaltare/projektledare och biträdande fastighetschef. Från BSL deltog ordföranden Maud Marklund och anläggningsansvarig Per-Olof Marklund.

I samband med rundvandringen visade och informerade BSL om vad som hänt genom åren, nuvarande situation och rådande omständigheter för oss på Ridön. 
BSL överlämnade ett dokument som utförligt informerar om vad som gäller BSL:s anläggning på Ridön, samt en bilaga “Strandskydd och Naturreservat” gemensam för alla berörda båtklubbar. Mötet genomfördes i positiv anda och i bästa samförstånd.

Sveaskog delade vår uppfattning att den bästa lösningen är att Sveaskog ger BSL ett erbjudande som är möjligt att acceptera!

Sveaskog planerar att komma med sitt erbjudande snarast i september.

BSL behöver ta ställning till erbjudandet från Sveaskog på ett medlemsmöte som styrelsen kallar till.


Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2020–05-25

Ännu nyare nytt om pågående fastighetsbildning och friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

Sveaskog har fortfarande reseförbud på grund av pågående Corona pandemi. Vi är överens om att besöket på Torpis för att värdera den tomtmark BSL använder sker tidigast i augusti.

Därmed är Sveaskogs värdering senarelagd, vilket påverkar tidpunkten för Sveaskogs erbjudande till BSL.


Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2020–04-08

Nyaste nytt om pågående fastighetsbildning och friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

Sveaskog informerar alla båtklubbar i Ridöarkipilagen enligt följande: “På grund av rådande omständigheter kring Coronapandemin måste vi tyvärr skjuta på besöken vid båtklubbarna. Vi återkommer så snart möjligt när vi fått klarhet i hur pandemin utvecklar sig.”

Därmed är Sveaskogs värdering senarelagd, vilket kan påverka tidpunkten för Sveaskogs erbjudande till BSL.


Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2020-02-26

Allra senaste nytt om pågående fastighetsbildning och friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

Lantmäteriets beslut om den nya fastighet som omfattar all tomtmark BSL använder har vunnit laga kraft, dvs ingen har överklagat. Protokoll, Beskrivning och Tomtkarta finns nu registrerat i Fastighetsregistret. Fastighetsbildningen är härmed helt klar. Tomtkartan finns lite längre ned i denna text.

Jag passar på att repetera den tidplan vi är överens om:
Under maj månad kommer Sveaskog att besöka båtklubbarna tillsammans med ansvariga från respektive båtklubb. Därefter gör Sveaskog sin värdering av marknadsvärdet. Sveaskogs erbjudande om friköp kommer till båtklubbarna under juni månad. Svar kommer att krävas senast i augusti, men Sveaskog accepterar att båtklubbarna kan behöva extra tid för att hinna klara av erforderliga medlemsmöten för beslut om friköp. Därmed kommer friköp att vara klart någon gång under hösten 2020.

Tomtkartan som visades på årsmötet 2019-11-14 har nu vunnit laga kraft:

 


Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2020-02-11, uppdaterad 2020-02-13

Senaste nytt om pågående fastighetsbildning och friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

BSL har tillsammans med övriga berörda båtklubbar anlitat en oberoende värderingsman för att värdera marknadsvärdet på den tomtmark BSL använder. Denna värdering har bland annat tagit hänsyn till att vår fastighet har ”båtklubb” som ändamål, att tomtmarken ligger på en ö utan skärgårdstrafik, att tomtmarken ligger i ett naturreservat och inom strandskyddszonen, samt att tomt och bryggor är kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten enligt allemansrätten.

BSL vet att Lantmäteriet avslutade lantmäteriförrättningen 2020-01-20. Berörda båtklubbar har fått beslutsprotokollet, beskrivningen och tomtkartorna. Om inte Sveaskog eller Länsstyrelsen överklagar beslutet, så vinner beslutet laga kraft den 17/2 2020. Därefter tar det ett antal dagar innan beslutet är registrerat och tillgängligt i ett definitivt gällande skick. Eftersom hela den tomtmark som BSL använder ingår i den fastighet BSL önskar friköpa, så är BSL är nöjt med Lantmäteriets beslut.

BSL har tillsammans med övriga berörda båtklubbar deltagit i ett mycket bra informationsmöte hos Sveaskog, riktat till berörda båtklubbar. På mötet deltog de fastighetsansvariga på Sveaskog, från båtklubbarna deltog respektive ordförande och anläggningsansvarig etc. Sveaskog bekräftade det vi redan visste, dvs renodlingen av verksamheten till skogsbruk, den sedan 90-talet pågående utförsäljningen av Sveaskogs innehav av tomter och byggnader för fritidsbruk, och pågående fastighetsbildning i Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Berörda båtklubbar informerade om respektive anläggning och dess förutsättningar, samt berörda båtklubbars starkt begränsade ekonomiska resurser. Båtklubbarnas oberoende värdering av marknadsvärdet överlämnades på mötet.
Sveaskog tog med stort intresse del i informationen från båtklubbarna, lyssnade och försökte förstå. Sveaskog var generös i dialogen om behov av kompletterande sk avtalsservitut för exempelvis befintliga flytbryggor som lantmätaren utelämnat. Sveaskog bekräftade ett ömsesidigt intresse för att göra det möjligt för berörda båtklubbar att fortsatt ta ansvar och vårda klubbanläggningarna. Båtklubbarna har framöver en uppgift att förstärka kunskapen hos Sveaskog om klubbanläggningarnas förutsättningar och konsekvenser av dessa.
Främsta resultatet av mötet med Sveaskog är att berörda båtklubbar nu har etablerat bästa möjliga relation med Sveaskog. Parterna inser att bästa lösningen är att Sveaskog ger båtklubbarna ett erbjudande som är möjligt att acceptera!

Under maj månad kommer Sveaskog att besöka båtklubbarna tillsammans med ansvariga från respektive båtklubb. Därefter gör Sveaskog sin värdering av marknadsvärdet. Sveaskogs erbjudande om friköp kommer till båtklubbarna under juni månad. Svar kommer att krävas senast i augusti, men Sveaskog accepterar att båtklubbarna kan behöva extra tid för att hinna klara av erforderliga medlemsmöten för beslut om friköp. Därmed kommer friköp att vara klart någon gång under hösten 2020.

 


Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2020-01-03, uppdaterad 2020-01-14

Vad har BSL gjort sedan förra informationen om pågående fastighetsbildning och friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

BSL har kommit överens med Sveaskog om att BSL får sitt erbjudande samtidigt med övriga berörda båtklubbar tidigast sommaren 2020.
Sveaskog besökte BSL:s anläggning under sommaren 2019 och har allt underlag för sin värdering, men när vi fick veta att övriga båtklubbar kommer att besökas för värdering våren 2020 begärde BSL att få sitt erbjudande samtidigt som övriga båtklubbar.
Det är bra att alla båtklubbar hanteras med samma förutsättningar i tid och rum.

BSL besökte Länsstyrelsen i december för att dubbelkolla att vi förstått vad som gäller för BSL:s klubbhamn på Ridön. Strandskyddsbestämmelserna nämner begreppen ”tomtplats” och ”hemfridszon”, men tyvärr bekräftar Länsstyrelsen att BSL inte har någon hemfridszon förutom inne i våra byggnader. Allmänheten har rätt att kostnadsfritt använda all vår tomtmark och våra bryggor, och vi får inte kräva gästhamnsavgift. Men det är helt okey att låsa våra byggnader och bara släppa in medlemmar och deras gäster, och vi har rätt att ta betalt för tillgång till exempelvis toaletter och bastu.
Länsstyrelsen bekräftade också att BSL inte har någon dispens – enligt strandskyddsbestämmelserna får man inte ens klippa gräsmattan inom strandskyddszonen – eftersom BSL:s anläggning redan fanns när naturreservatet bildades 1984 så behöver vi ingen dispens för nuvarande anläggning.
Gällande restriktioner i rätten att använda mark- och vattenområden, samt krav på att båtklubbar ska tåla vissa intrång typ att allmänheten får använda bryggor och tomtmark, sänker marknadsvärdet på den tomtmark BSL använder.

BSL har lyssnat hos Arrendeföreningen. Normalt bestäms arrende utifrån den avkastning från skogsbruk och lantbruk som fastigheten ger. Detta gynnar oss i båtklubbarna. Den tomtmark som Båtsällskapet Lögarängen använder har aldrig någonsin använts till skogsbruk eller jordbruk. Därmed har den aldrig gett någon annan avkastning än det arrende som Båtsällskapet Lögarängen betalat från 1967 till idag 2020. Eftersom denna tomtmark ligger i ett strandskyddsområde, kommer den aldrig någonsin att ge någon avkastning av skogsbruk eller jordbruk.

BSL har besökt den informationsträff som Rederi Mälarstaden höll i december 2019, med ansvariga politiker och tjänstemän från Västerås Stad.
Rederi Mälarstaden har under tolv år drivit båttrafiken i Västerås skärgård, med bland annat angöring vid Ormhäll och Lastudden (båda på Ridön). Västerås Stad har gradvis minskat sina subventioner. Att driva Skärgårdstrafiken på kommersiella villkor har alltid gett miljonunderskott. I november 2019 togs den sista subventionen bort. På informationsträffen berättade rederiet att skärgårdstrafiken upphör för gott 2019-12-31, vilket i så fall ytterligare försvårar för både medborgarna och fastighetsägare att komma ut till Ridön. Egen sjövärdig båt och egen brygga krävs. Detta sänker marknadsvärdet för fastigheterna på Ridön.

Mer info finns, men den får komma senare när tid gives.

För den som vill veta mer

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027ad19/1527490063684/BESLUT-om-utvidgat-strandskydd-Vastmanlands-lan.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/besoksmal/naturreservat/rido-sundbyholmsarkipelagen.html

(följ därefter länken till Skyddad natur, borra vidare … lycka till!)

 


Författare: Per-Olof Marklund                           Version: 2019-11-06, uppdaterad 2019-12-17 och 2020-01-02

Information om pågående fastighetsbildning och friköp av den tomtmark BSL arrenderar av Sveaskog

Denna information till medlemmarna före årsmötet 2019-11-14 visar att BSL proaktivt har agerat i denna fråga trots att BSL ännu inte fått något erbjudande. Utmaningen är att medlemmarna redan på årsmötet behöver ta ställning till ett framtida erbjudande, trots alla osäkerheter.

Nedanstående information till BSL:s medlemmar redogör för vad vi fått kännedom genom hårt arbete, telefonsamtal, mail och hemsidor.

Vad har BSL gjort

P-O Marklund (BSL:s anläggningsansvarig) fick i början på maj 2019 styrelses uppdrag att med hög prioritet ta tag i detta och bevaka BSL:s intressen. Under hösten har arbetsgruppen utökats med Peter Bäversten, Barbro Brunman och Kjell Holm. BSL:s styrelse har fortlöpande informerats och granskat/godkänt föreslagna åtgärder och skrivelser.

BSL har gjort gemensam sak med övriga berörda båtklubbar (WSS, Wega, Sextanten, Kryssarklubben, Västerås Sjöscoutkår, Eskilstuna Motorbåtsklubb), och Ridö Intresseförening. Bland annat har följande gjorts

 • Telefonsamtal och korrespondens med Lantmäteriet respektive Sveaskog
  (hittills i god samarbetsanda med snabb respons – men BSL påskyndar inte detta ärende)
 • Skriftligt begärt att hela den tomtmark som BSL använder ska omfattas, inte bara stugtomten
  (nu ingår all tomtmark BSL använder)
 • Skriftligt begärt att BSL utöver friköp också ska få ett alternativ att arrendera
  (reservlösning om friköpsbeloppet blir för högt)
 • Skriftligt begärt att Sveaskog ska värdera vår tomtmark utifrån de faktiska omständigheter som råder för oss på Ridön
  (för att få ett så rimligt erbjudande att vi kan stanna kvar på Ridön)
 • Fokusmöten tillsammans med övriga båtklubbar med syfte att besluta om skrivelser och aktiviteter
  (teamwork ger resultat och styrka)
 • Konsulterat SBU:s jurister beträffande värdering av tomtmark i naturreservat, samt våra rättigheter i denna typ av ärende
 • Skrivelser skickade till Naturvårdsverket, Sveaskog, Västerås stad och Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen i Västmanland och Länsstyrelsen i Södermanland, de flesta med begäran om möte
 • Genomfört ett gemensamt möte med Västerås Stad:
  Vicki Skure Eriksson, Ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Kommunalråd (C), ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige
  Anna Hård af Segerstad, 2:e vice ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, samt trädgård, Oppositionsråd (M), ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige
  Lars Viberg, representerade Teknik- och fastighetsförvaltningen (stadsträdgårdsmästare)
  Jesper Brandberg, Idrottschef med övergripande ansvar för verksamhetsområde idrott och friluftsliv, inklusive bryggorna i Västerås, Kommunalråd (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige
 • Möte med Landshövdingen planeras
  (men lite ovisst om det kan ge något, därför framskjutet tills ett tydligt behov föreligger)
 • Arbetat fram underlag till styrelsen för en Proposition om friköp på Årsmötet 2019.
  (denna typ av stora beslut kräver beslut på två medlemsmöten, varav ett måste vara årsmöte)
 • VLT har med artiklar informerat allmänheten om Sveaskogs utförsäljning på Ridön.
  (BSL:s styrelse och arbetsgrupp tar inte åt sig äran av detta, men vill gärna nämna detta)

BSL fokuserar arbetet på att säkerställa att Sveaskogs gör en värdering som leder till att vi får ett så rimligt erbjudande att vi kan stanna kvar på Ridön!

För den som vill veta mer

Sveaskog har som bekant påbörjat arbetet med att bilda fastigheter av de utarrenderade tomterna, för att därefter sälja dessa tomter med eller utan hus ägda av Sveaskog.

Lantmäteriets process för fastighetsbildning:

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/sa-har-gor-vi-en-lantmateriforrattning/

Det statliga företaget Sveaskog är fastighetsägaren som äger Ridön. Därmed är Sveaskog sakägaren när det gäller pågående fastighetsbildning av arrenderade tomter med/utan hus inom naturreservatet Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Fastighetsbildningen är initierad av Sveaskog, som också tar alla kostnader.

Sveaskog ansökte om fastighetsbildningen hos Lantmäteriet någon gång under 2018.

Lantmäteriet besökte Ridön m fl öar mest troligt från hösten 2018 till våren 2019, för att staka ut och mäta in tomtgränserna för berörda fastigheter.
BSL blev varse om att något pågår när vi 2019-04-27 upptäckte tomtrören som markerade den tomt där klubbstugan finns. Telefonsamtal med lantmätaren bekräftade att fastighetsbildning pågår på Sveaskogs begäran.

Eftersom nedre delen av den tomtmark som BSL använder inte var utstakad, skickade BSL in en skriftlig begäran till Sveaskog att det skulle göras. Med detta vill BSL säkra tillgången till hela den tomtmark som BSL använder. Sveaskog var positiv och utökade sin ansökan till Lantmäteriet. Redan den 6 juni konstaterade vi att Lantmäteriet var klar med sin utstakning, nu ingår hela den tomtmark som BSL använder i pågående fastighetsbildning. Länsstyrelsen hade klassat övre delen som “tomtmark” och nedre delen som “båtklubb”, men nu är all tomtmark som BSL använder klassad som “båtklubb” – vilket innebär att ändamålet “båtklubb” skrivs in som villkor för fastigheten och bevakas av Länsstyrelsen.

Lantmäteriets utredning beträffande tomt med hus för de privata arrendatorerna slutfördes troligen under första halvåret 2019, dessa fick troligen sina erbjudanden i augusti 2019. Svarstiden var 6 veckor. På grund av ohemult höga priser tvingades de allra flesta att tacka nej till friköp. Minst två har kommit överens med Sveaskog.

Lantmäteriets utredning beträffande båtklubbarna på Ridön slutfördes troligen under oktober 2019. Detta innebär att Sveaskog då fick resultatet i sin roll som sakägare. Båtklubbarna har fortfarande inte fått någon information. Båtklubbarna på Granskär, Kedjeön och Sextanten utreds under våren 2020.

Viktiga skillnader mellan en båtklubb och en privat arrendator, är att BSL äger byggnader, bryggor och installationer. Länsstyrelsen har beslutat att vår tomtmark bara får användas av en båtklubb, dvs den får inte privatiseras. Dessutom är BSL en ideell förening. Länsstyrelsen har höga krav på att främja det rörliga friluftslivet i naturreservatet, men ger långtgående restriktioner i rätten att använda mark- och vattenområden, samt kräver att båtklubbar ska tåla visst intrång typ att allmänheten får använda bryggor och tomtmark.

Nästa steg i fastighetsbildningen är att Sveaskog godkänner Lantmäteriets förslag. Därefter planerar Sveaskog att värdera båtklubbarnas tomter, för att baserat på denna ge BSL pris och villkor. Mest troligt sker detta sommaren 2020.