Svenska Båtunionen, SBU

Varje medlem i BSL är också medlem i Svenska Båtunionen via Mälarens Båtförbund. Av BSL nominerad medlem är valbar till förtroendepost i Svenska Båtunionen.
BSL använder Svenska Båtunionens medlemssystem BAS, utvecklat av båtklubbar för båtklubbar.

Svenska Båtunionen är en allmännyttig och ideell organisation, se hemsida batunionen.se, med ändamål att samla båtklubbar anslutna till regionala båtförbund i Sverige i en riksomfattande friluftsfrämjande intresseorganisation. Läs mer om syfte och medlemsnytta.

Mälarens Båtförbund, MBF

Mälarens Båtförbund är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen för till denna anslutna båtklubbar i västra Mälaren samt Strömsholms Kanals vattensystem, se hemsida malarenbf.se.

Varje medlem i BSL är via BSL också medlem i Mälarens Båtförbund. På årsmötet som kallas Båtdag har BSL två röster samt därutöver en röst för varje fullt 100-tal medlemmar. Medlem i BSL är valbar till förtroendepost i Mälarens Båtförbund.

BSL:s styrels utser varje år, till MBF:s årsstämma, en representant och en suppleant att företräda BSL. Vilka personer som representerar BSL redovisas under ”Kontakta oss” i huvudmenyn på BSL:s hemsida, se Kontakta oss.

Mälarens Båtförbund har drivit återöppningen av Farleden Röka Ström.

MBF har ställt några frågor till Västerås Förenade båtklubbar AB (VFB AB), läs mer: INFO Nytt 2024-2 från Mälarens Båtförbund
Senaste information: MBF Info Nytt 2024-3